I. Thông báo về tài khoản và mật khẩu của học viên
Để đăng nhập vào hệ thống, học viên nhập tài khoản và mật khẩu mặc định là mã số học viên. Sau khi đăng nhập vào hệ thống lần đầu tiên học viên cần thay đổi mật khẩu.

II. Thông báo về thông tin liên lạc của chương trình đào tạo trực tuyến
Hỗ trợ kỹ thuật: e-learning@hutech.edu.vn